คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช แสงแดง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐพร คําภาวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา สุดพาห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน จันบัว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤต สายใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสัน น้ําคํา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญาเขมาภิรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอัมพวันโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางนรินทร์ จันทาทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพร์ยนร์ ทรายคํา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐศักดิ์ แก้วเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีเปรม พิมพรมมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางขวัญตา เหมแดง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : นางขวัญตา เหมแดง
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ศรีงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร ศรีดา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร