กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณฐพร กลิ่นหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางแว่นแก้ว ผิวขำ
ครู คศ.3

นางดวงนพร ทองเถาว์
ครู คศ.3

นางสุภัทรา ไชยสัตย์
ครู คศ.3

นางทิพาพร ทองแสน
ครู คศ.3

นายไชยา นาคสุด
ครู คศ.3

นางสาวชยุตรา สามิลา
ครู คศ.2

นางเขมทอง จรรยาเลิศ
ครู คศ.1

นายพงศกร ลักษณะฉาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา สุดหล้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภัจฉรา ทาบุดดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญข้าว สมศรี
พนักงานราชการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองศรี
ครูอัตราจ้าง