ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 พ.ค. 62 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
05 เม.ย. 61 นักเรียนชั้น ม.๓ ,ม. ๖ ที่สอบแก้ตัวผ่านเรียบร้อย รับ ปพ.๑
02 เม.ย. 61 ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล
30 มี.ค. 61 นักเรียนชั้น ม.๓ ,ม. ๖ รับ ปพ.๑
สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล

- ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล

- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่             ๒/๒๕๖๐
นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐                
    ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
26 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
23 มี.ค. 61 นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
20 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
12 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 จัดทำ ตรวจสอบผลการเรียน
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาตรวจข้อสอบปลายภาคและจัดทำผลการเรียน

- ครูประจำวิชาตรวจข้อสอบปลายภาคและจัดทำผลการเรียน

- ส่งข้อมูลผลการเรียน ม. ๑- ม.๖ ในรูปไฟล์

Book Mark และแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา - กรอกข้อมูลผลการเรียน ม. ๑- ม.๖ ให้เสร็จทุกวิชาในระบบ SGS
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 เตรียมสอบวัดผลกลางภาค

-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-เตรียมสอบวัดผลกลางภาค
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

- ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

- ส่งแบบประเมินกิจกรรม

- ส่งแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
05 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 สำรวจข้อมูลสอบวัดผลปลายภาค - สำรวจเวลาเรียน ๘๐ % ครั้งที่ ๒

- สำรวจข้อมูลสอบวัดผลปลายภาค

- สำรวจเวลาเรียน  ๘๐ % ครั้งที่ ๒

- ตรวจร่างข้อสอบปลายภาค
31 ม.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

 

- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น

ม.๑-ม.๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

- กิจกรรม ๕ ส
18 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย

- ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ วิชา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

- ส่งวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ ๒ (ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน)

๑ เรื่อง ต่อ ๑ ภาคเรียน

- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาที่สอน

- ส่งวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน

- ส่งการวิเคราะห์ผู้เรียนทุกรายวิชาที่สอน

- ส่งการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน

- ส่งทะเบียนพัฒนาสื่อการสอน ครั้งที่ ๒

- ส่งทะเบียนการใช้สื่อการสอน ครั้งที่ ๒

- โดยหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งที่ฝ่ายวิชาการ
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

 

- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น

ม.๑-ม.๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

25 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 เตรียมสอบวัดผลกลางภาค

-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-เตรียมสอบวัดผลกลางภาค
12 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 -สำรวจเวลาเรียน ๘๐ % ครั้งที่ ๑

-สำรวจเวลาเรียน ๘๐ % ครั้งที่ ๑

- ตรวจร่างข้อสอบ

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
07 ธ.ค. 60 ถึง 11 ธ.ค. 60 แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
05 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 นักเรียนทุกระดับชั้นยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
30 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

 - สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม. ๑- ม.๖  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

- กิจกรรม ๕ ส
27 พ.ย. 60 เตรียมข้อมูลจัดทำตารางสอบกลางภาค

- ครูประจำวิชาแจ้งรายวิชาที่จะขออนุญาตสอบใน / นอกตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

- เตรียมข้อมูลจัดทำตารางสอบกลางภาค

23 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 แข่งขันทักษะทางวิชาการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๒ สพม. ๒๙

(โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร)
03 พ.ย. 60 วันลอยกระทง
01 พ.ย. 60 ถึง 15 พ.ย. 60 เตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มที่ ๒ สพม. ๒๙
30 ต.ค. 60 กรอกข้อมูลผลการเรียน ม. ๑- ม.๖ ให้เสร็จทุกวิชาในระบบ SGS
30 ต.ค. 60 นักเรียนทุกระดับยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
25 ต.ค. 60 ถึง 27 ต.ค. 60 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙
24 ต.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

- ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ วิชา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

- โครงสร้างรายวิชาทุกรายวิชาที่สอน กิจกรรม ชุมนุม แนะแนว และกิจกรรม (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร)

- ส่งวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ ๑ (เค้าโครงร่างการวิจัย) ๑ เรื่อง ต่อ ๑ ภาคเรียน

- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาที่สอน

- ส่งวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน

- โดยหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งที่ฝ่ายวิชาการ
23 ต.ค. 60 วันปิยะมหาราช
20 ต.ค. 60 อนุมัติผลการเรียน

- อนุมัติผลการเรียน

- ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ /๒๕๖๐
17 ต.ค. 60 ส่งข้อมูลผลการเรียน

- ส่งข้อมูลผลการเรียน ม. ม. ๑- ม.๖ ในรูปไฟล์

Book Mark และแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา 
16 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

- คณะครูลงเวลาปฏิบัติราชการ

- นักเรียนลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน

  ม. ๑- ม.๖
25 ก.ย. 60 ถึง 11 ต.ค. 60 หยุดเรียนและฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
15 ก.ย. 60 จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเกษียณอายุราชการ

- ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

- ส่งแบบประเมินกิจกรรม

- ส่งแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
31 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

- กิจกรรม 5
29 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 สบมท. ประชุมทางวิชาการ ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
14 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 60 เปิดโลกวิชาการ
31 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุนทรภู่
- กลุ่มสาระภาษาไทย
28 ก.ค. 60 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
24 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-เตรียมสอบวัดผลกลางภาค

- งานวัดผล

- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน