ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ม.ค. 66 ถึง 13 ธ.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
29 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- นิเทศการสอน 
- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม. ๑- ม.๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ 
- กิจกรรม ๕ ส 
26 ธ.ค. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65 แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
- ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 
- เตรียมสอบวัดผลกลางภาค
19 ธ.ค. 65 ถึง 23 ธ.ค. 65 แจ้งข้อมูลการสอบกลางภาค
ครูประจำวิชาแจ้งรายวิชาที่จะขออนุญาตสอบใน / นอก ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
- เตรียมข้อมูลจัดทำตารางสอบกลางภาค 
- สำรวจเวลาเรียน 80% ครั้งที่ 1 -แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ
12 ธ.ค. 65 วันหยุด
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 65 วันหยุด
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 10)
01 ธ.ค. 65 ถึง 02 ธ.ค. 65 กีฬาภายในสถานศึกษา
12 พ.ค. 65 ถึง 21 เม.ย. 66 ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
13 พ.ค. 62 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
05 เม.ย. 61 นักเรียนชั้น ม.๓ ,ม. ๖ ที่สอบแก้ตัวผ่านเรียบร้อย รับ ปพ.๑
02 เม.ย. 61 ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล
30 มี.ค. 61 นักเรียนชั้น ม.๓ ,ม. ๖ รับ ปพ.๑
สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล

- ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล

- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่             ๒/๒๕๖๐
นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐                
    ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
26 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
23 มี.ค. 61 นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
20 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
12 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 จัดทำ ตรวจสอบผลการเรียน
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาตรวจข้อสอบปลายภาคและจัดทำผลการเรียน

- ครูประจำวิชาตรวจข้อสอบปลายภาคและจัดทำผลการเรียน

- ส่งข้อมูลผลการเรียน ม. ๑- ม.๖ ในรูปไฟล์

Book Mark และแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา - กรอกข้อมูลผลการเรียน ม. ๑- ม.๖ ให้เสร็จทุกวิชาในระบบ SGS
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 เตรียมสอบวัดผลกลางภาค

-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-เตรียมสอบวัดผลกลางภาค
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

- ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

- ส่งแบบประเมินกิจกรรม

- ส่งแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
05 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 สำรวจข้อมูลสอบวัดผลปลายภาค - สำรวจเวลาเรียน ๘๐ % ครั้งที่ ๒

- สำรวจข้อมูลสอบวัดผลปลายภาค

- สำรวจเวลาเรียน  ๘๐ % ครั้งที่ ๒

- ตรวจร่างข้อสอบปลายภาค
31 ม.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

 

- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น

ม.๑-ม.๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

- กิจกรรม ๕ ส
18 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย

- ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ วิชา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

- ส่งวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ ๒ (ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน)

๑ เรื่อง ต่อ ๑ ภาคเรียน

- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาที่สอน

- ส่งวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน

- ส่งการวิเคราะห์ผู้เรียนทุกรายวิชาที่สอน

- ส่งการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน

- ส่งทะเบียนพัฒนาสื่อการสอน ครั้งที่ ๒

- ส่งทะเบียนการใช้สื่อการสอน ครั้งที่ ๒

- โดยหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งที่ฝ่ายวิชาการ
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

 

- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น

ม.๑-ม.๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

25 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 เตรียมสอบวัดผลกลางภาค

-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-เตรียมสอบวัดผลกลางภาค
12 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 -สำรวจเวลาเรียน ๘๐ % ครั้งที่ ๑

-สำรวจเวลาเรียน ๘๐ % ครั้งที่ ๑

- ตรวจร่างข้อสอบ

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
07 ธ.ค. 60 ถึง 11 ธ.ค. 60 แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
05 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 นักเรียนทุกระดับชั้นยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
30 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

 - สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม. ๑- ม.๖  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

- กิจกรรม ๕ ส
27 พ.ย. 60 เตรียมข้อมูลจัดทำตารางสอบกลางภาค

- ครูประจำวิชาแจ้งรายวิชาที่จะขออนุญาตสอบใน / นอกตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

- เตรียมข้อมูลจัดทำตารางสอบกลางภาค

23 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 แข่งขันทักษะทางวิชาการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๒ สพม. ๒๙

(โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร)
03 พ.ย. 60 วันลอยกระทง
01 พ.ย. 60 ถึง 15 พ.ย. 60 เตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มที่ ๒ สพม. ๒๙
30 ต.ค. 60 กรอกข้อมูลผลการเรียน ม. ๑- ม.๖ ให้เสร็จทุกวิชาในระบบ SGS
30 ต.ค. 60 นักเรียนทุกระดับยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
25 ต.ค. 60 ถึง 27 ต.ค. 60 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙
24 ต.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

- ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ วิชา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

- โครงสร้างรายวิชาทุกรายวิชาที่สอน กิจกรรม ชุมนุม แนะแนว และกิจกรรม (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร)

- ส่งวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ ๑ (เค้าโครงร่างการวิจัย) ๑ เรื่อง ต่อ ๑ ภาคเรียน

- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาที่สอน

- ส่งวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน

- โดยหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งที่ฝ่ายวิชาการ
23 ต.ค. 60 วันปิยะมหาราช
20 ต.ค. 60 อนุมัติผลการเรียน

- อนุมัติผลการเรียน

- ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ /๒๕๖๐
17 ต.ค. 60 ส่งข้อมูลผลการเรียน

- ส่งข้อมูลผลการเรียน ม. ม. ๑- ม.๖ ในรูปไฟล์

Book Mark และแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา 
16 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

- คณะครูลงเวลาปฏิบัติราชการ

- นักเรียนลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน

  ม. ๑- ม.๖
25 ก.ย. 60 ถึง 11 ต.ค. 60 หยุดเรียนและฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
15 ก.ย. 60 จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเกษียณอายุราชการ

- ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

- ส่งแบบประเมินกิจกรรม

- ส่งแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
31 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

- กิจกรรม 5
29 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 สบมท. ประชุมทางวิชาการ ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
14 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 60 เปิดโลกวิชาการ
31 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุนทรภู่
- กลุ่มสาระภาษาไทย
28 ก.ค. 60 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
24 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-เตรียมสอบวัดผลกลางภาค

- งานวัดผล

- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน