ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-เตรียมสอบวัดผลกลางภาค

- งานวัดผล

- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
24 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
28 ก.ค. 60 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
31 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุนทรภู่
- กลุ่มสาระภาษาไทย
11 ส.ค. 60 เปิดโลกวิชาการ
12 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
14 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
29 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 สบมท. ประชุมทางวิชาการ ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
31 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

- กิจกรรม 5
15 ก.ย. 60 จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเกษียณอายุราชการ

- ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

- ส่งแบบประเมินกิจกรรม

- ส่งแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
25 ก.ย. 60 ถึง 11 ต.ค. 60 หยุดเรียนและฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
16 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

- คณะครูลงเวลาปฏิบัติราชการ

- นักเรียนลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน

  ม. ๑- ม.๖
17 ต.ค. 60 ส่งข้อมูลผลการเรียน

- ส่งข้อมูลผลการเรียน ม. ม. ๑- ม.๖ ในรูปไฟล์

Book Mark และแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา 
20 ต.ค. 60 อนุมัติผลการเรียน

- อนุมัติผลการเรียน

- ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ /๒๕๖๐
23 ต.ค. 60 วันปิยะมหาราช
24 ต.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

- ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ วิชา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

- โครงสร้างรายวิชาทุกรายวิชาที่สอน กิจกรรม ชุมนุม แนะแนว และกิจกรรม (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร)

- ส่งวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ ๑ (เค้าโครงร่างการวิจัย) ๑ เรื่อง ต่อ ๑ ภาคเรียน

- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาที่สอน

- ส่งวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน

- โดยหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งที่ฝ่ายวิชาการ
25 ต.ค. 60 ถึง 27 ต.ค. 60 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙
30 ต.ค. 60 กรอกข้อมูลผลการเรียน ม. ๑- ม.๖ ให้เสร็จทุกวิชาในระบบ SGS
30 ต.ค. 60 นักเรียนทุกระดับยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
01 พ.ย. 60 ถึง 15 พ.ย. 60 เตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มที่ ๒ สพม. ๒๙
03 พ.ย. 60 วันลอยกระทง
23 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 แข่งขันทักษะทางวิชาการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๒ สพม. ๒๙

(โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร)
27 พ.ย. 60 เตรียมข้อมูลจัดทำตารางสอบกลางภาค

- ครูประจำวิชาแจ้งรายวิชาที่จะขออนุญาตสอบใน / นอกตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

- เตรียมข้อมูลจัดทำตารางสอบกลางภาค

30 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

 - สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม. ๑- ม.๖  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

- กิจกรรม ๕ ส
05 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 นักเรียนทุกระดับชั้นยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
07 ธ.ค. 60 ถึง 11 ธ.ค. 60 แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 -สำรวจเวลาเรียน ๘๐ % ครั้งที่ ๑

-สำรวจเวลาเรียน ๘๐ % ครั้งที่ ๑

- ตรวจร่างข้อสอบ

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 เตรียมสอบวัดผลกลางภาค

-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-เตรียมสอบวัดผลกลางภาค
25 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

 

- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น

ม.๑-ม.๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย

- ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ วิชา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

- ส่งวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ ๒ (ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน)

๑ เรื่อง ต่อ ๑ ภาคเรียน

- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาที่สอน

- ส่งวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน

- ส่งการวิเคราะห์ผู้เรียนทุกรายวิชาที่สอน

- ส่งการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน

- ส่งทะเบียนพัฒนาสื่อการสอน ครั้งที่ ๒

- ส่งทะเบียนการใช้สื่อการสอน ครั้งที่ ๒

- โดยหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งที่ฝ่ายวิชาการ
18 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 ม.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

 

- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น

ม.๑-ม.๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

- กิจกรรม ๕ ส
05 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 สำรวจข้อมูลสอบวัดผลปลายภาค - สำรวจเวลาเรียน ๘๐ % ครั้งที่ ๒

- สำรวจข้อมูลสอบวัดผลปลายภาค

- สำรวจเวลาเรียน  ๘๐ % ครั้งที่ ๒

- ตรวจร่างข้อสอบปลายภาค
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

- ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

- ส่งแบบประเมินกิจกรรม

- ส่งแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 เตรียมสอบวัดผลกลางภาค

-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-เตรียมสอบวัดผลกลางภาค
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาตรวจข้อสอบปลายภาคและจัดทำผลการเรียน

- ครูประจำวิชาตรวจข้อสอบปลายภาคและจัดทำผลการเรียน

- ส่งข้อมูลผลการเรียน ม. ๑- ม.๖ ในรูปไฟล์

Book Mark และแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา - กรอกข้อมูลผลการเรียน ม. ๑- ม.๖ ให้เสร็จทุกวิชาในระบบ SGS
12 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 จัดทำ ตรวจสอบผลการเรียน
20 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
23 มี.ค. 61 นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
26 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล

- ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล

- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่             ๒/๒๕๖๐
นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐                
    ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
30 มี.ค. 61 นักเรียนชั้น ม.๓ ,ม. ๖ รับ ปพ.๑
สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
02 เม.ย. 61 ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล
05 เม.ย. 61 นักเรียนชั้น ม.๓ ,ม. ๖ ที่สอบแก้ตัวผ่านเรียบร้อย รับ ปพ.๑