พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

   1. เสริมสร้างความตระหนักให้นักเรียนรักในสถาบันหลักเพื่อความมั่นคงของชาติ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
   2. พัฒนานักเรียน ให้มีทักษะวิทยาการ  วิชาชีพ วิชาชีวิต เพื่อส่งเสริมความสามารถความเป็นเลิศในแต่ละด้านและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของนักเรียน  ยุค 4.0
   3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
  4. มุ่งการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความเลื่อมล้ำ สร้างโอกาสรับบริการทางการศึกษาเสมอภาคเท่าเทียม ทั่วถึง มีคุณภาพ และจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนทุกคนมีความตระหนักรักในสถาบันหลักเพื่อความมั่งคงของชาติ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีทักษะวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต เพื่อส่งเสริมความสามารถความเป็นเลิศในแต่ละด้านและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
4. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสรับบริการทางการศึกษาเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงมีคุณภาพ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจุบัน (เช่น ด้อยโอกาส  กลุ่มเสี่ยง)
5. พัฒนาครูและบุคลากรทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ มีความเป็นกัลยามิตร ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี และเป็นแบบอย่างที่ดี
6. นักเรียนทุกคนมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม