กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกฤษฎา สุดพาห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัฒนชัย คงยิ่ง
ครู คศ.3

นาวสาวคณินณัช กลิ่นหอม
ครู คศ.3

นางนรียา อู่แก้ว
ครู คศ.3

นางจารุณี แก้วศรีทอง
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ สมตัว
ครู คศ.3

นายอนุสรณ์ กฤษ์บางพลัด
ครู คศ.3

นายสนทยา บ้งพรม
ครู คศ.3

นางสาวชลธิชา เขียวบริสุทธิ์
ครู คศ.2

นายเนติวุฒิ ชนะบูรณ์
ครู คศ.2

นายถนอมศักดิ์ ทองทับ
ครู คศ.1

นายเกรียงไกร ธรรมเที่ยง
ครู คศ.1

นางชัชชญา เอกศิริ
ครู คศ.1

นางสาวภัทราวรรณ อุทธสิงห์
ครู คศ.1

นายกมล ถวิลรักษ์
ครู คศ.1

นายแสงทอง เหล่าสิงห์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0868662488

นางสาวศศิธร รอบรู้
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0922799790