กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวัฒนชัย คงยิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกฤษฎา สุดพาห์
ครู คศ.3

นาวสาวคณินณััช กลิ่นหอม
ครู คศ.3

นางนริทร์รัตน์ อู่แก้ว
ครู คศ.3

นางจารุณี แก้วศรีทอง
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ สมตัว
ครู คศ.3

นายศุภวิชญ์ จันสุตะ
ครู คศ.3

นายสนทยา บ้งพรม
ครู คศ.2

นางสาวชลธิชา เขียวบริสุทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ครูผู้ช่วย

นายเนติวุฒิ ชนะบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นายเกรียงไกร ธรรมเที่ยง
ครูผู้ช่วย

นางชัชชญา เอกศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริรัตน์ ทองแสน
พนักงานราชการ