กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย สายใจ
ครู คศ.3

นายคูณ ศรีเมือง
ครู คศ.3

นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพวง
ครูผู้ช่วย

นายภิญโญ ทองไข
พนักงานราชการ

นายธีระพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า