กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย สายใจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น

นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพวง
ครู คศ.1

นายภิญโญ ทองไข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0942898220