คณะผู้บริหาร

นายพนมเทพ สังขะวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพยนต์ ขันทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมนูญศักดิ์ พลโสภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนันทกาญจน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา