กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเพชรอุบล ผลพันธิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมณีรัตน์ สมรักษ์
ครู คศ.3

นางณิตฐิญาณันท์ เลาหวิวัฒน์
ครู คศ.3

นางณัฐชยา เจริญสุข
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วประกอบ
ครู คศ.2

นายจักรีวุฒิ สมอหมอบ
ครู คศ.1

นางสาวเมธินี ขุมกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกวินตรา กาลปลูก
พนักงานราชการ