วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vission)

          ภายในปี 2563 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี  มีส่วนร่วม เพื่อความก้าวไกลไปสู่ศตวรรษที่ 21


 

ปรัชญาโรงเรียน ประจำโรงเรียน

 

" รู้หน้าที่  มีวิชา  ก้าวหน้าไกล "