กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวีระยุทธ ไตรยมูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัชฎาภรณ์ ไชยพันโท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมณีนุช มั่นยืน
ครู คศ.3

นางสาววาสนา สังกะสี
ครู คศ.3

นางสาวนิรันดร์ โสรส
ครู คศ.1

นายคณิต ภาระไพ
ครู คศ.1

นายณฐนน สารกอง
ครู คศ.1

นางสาวเนตรนภัทร จันสุตะ
ครู คศ.1

นายพงศธร แสนเสาร์
ครูผู้ช่วย