ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโพธินิโครธาภิรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโพธิ์ไทรพิยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายรังวรรค์ คำวัน
ตำแหน่ง : รก.ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายกริช เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรอง สุกปลั่ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายเวียงชัย กัลยา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายรักษา ศรึภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ อุทธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายพชรพงษ์ ตรีเทพา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายพนมเทพ สังขะวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554- 30 ก.ย. 2561
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บุญธรรม กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561- 22 ต.ค. 2563
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน