ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

     เดิมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มีชื่อว่า  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  แต่ทางกรมสามัญศึกษาไม่ให้เปิดเป็นเอกเทศเนื่องจากกรมสามัญศึกษายังขาดงบประมาณ ในวันแรกที่เปิดเรียนมีนักเรียนจำนวน  45  คน  ซึ่งมีนายรังสรรค์  คำวัน ครูตรี ทำหน้าที่แทนครูใหญ่  และนายศักดา  นันทรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร  เป็นครูช่วยทำการสอนโดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรืองบ้านโพธิ์ไทรเป็นสถานที่เรียน วันที่ 14 พฤษภาคม  2519  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศให้โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สาขาบ้านโพธิ์ไทรแยกออกจากโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ตั้งชื่อว่า โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร   โดยใช้อักษรย่อของโรงเรียนว่า  "พ.พ." และชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้จำนวน 2 หลัง
  ปี พ.ศ. 2520  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายกริช  เถาว์โท  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน   นายรังสรรค์  คำวัน ซึ่งขอตัวมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ชั่วคราวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปีงบประมาณนี้ได้รับงบประมาณหมวดก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1,153,000 บาท และบ้านพักครูจำนวน  1 หลัง วันที่ 17 มกราคม 2522 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสำรอง  สุกปลั่ง มาดำรงตำแหน่งแทน     นายกริช  เถาว์โท  ซึ่งมีครูทั้งหมด 12 คน  นักการภารโรงจำนวน 3 คน
ปีการศึกษา 2524  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายเวียงชัย  กัลยา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช2. รุ่น 3)   และปีการศึกษา  2531 โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2531  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายรักษา  ศรีภา  ดำรงตำแหน่งแทนนายเวียงชัย  กัลยา  ซึ่งได้เสียชีวิตลง
ปีการศึกษา 2532   กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และได้เปิดโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สาขาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารขึ้นในเขตตำบลสำโรง
ปีการศึกษา 2539  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบัญญัติ  อุทธา  ดำรงตำแหน่งแทนนายรักษา  ศรีภา  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ปีการศึกษา 2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้แต่งตั้งให้นายพชรพงศ์  ตรีเทพา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  แทนนายบัญญัติ  อุทธา  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 2551  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้แต่งตั้งให้นายศิวฤทธิ์    
สุตะพันธ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร แทน นายพชรพงศ์  ตรีเทพา  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา 2554 กศจ.อุบลราชธานี ได้แต่งตั้งให้ นายพนมเทพ สังขะวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  อยู่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2561 กศจ.อุบลราชธานี ได้แต่งตั้งให้ นายบุญธรรม กล้าหาญ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน แทน นายพนมเทพ สังขะวรรณ ซึ่งเกษียณอายุราชการ ปัจจุบัน ว่าที่ ร.ต.หญิงกอบสมุทร  ศรีดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา