กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวแจ่มละมัย โจระสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายทศพล สังขวัน
ครู คศ.2

นางสาวสุนทรี ขันตีสาย
ครู คศ.2

นายอรรศจรรย์ เหล่ามา
ครู คศ.1

นางสาวญาดา ปลายเนตร
ครู คศ.1

นางสาวพวงเพชร โชคทรัพย์ทวี
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี โจรสา
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนี เสวะมาตย์
ครูผู้ช่วย