กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

เรียน ข้าราชการครูทุกท่าน

 

             ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบข้อมูลตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่านทางWebsite http://www.cgd.go.th โดยผู้มีสิทธิสามารถปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลเฉพาะที่อยู่ ให้เป็นปัจจุบันได้ สำหรับข้อมูลอื่นๆ หากผู้มีสิทธิพบว่าข้อมูลใดไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้ผู้มีสิทธิพิมพ์แบบ 7127 แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พร้อมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ไปยื่นต่อนายทะเบียนกลุ่มบริหารบุคคล สพม.29 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

อนึ่ง คู่มือตรวจสอบสามารถศึกษาได้ที่

1. Line: phosaipit

2. Facebook: phosaipittyatakarn

3. กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร (ครูภัทราวรรณ อุทธสิงห์)  

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:46   อ่าน 2244 ครั้ง