ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 245.66 KB 52259
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 51.91 KB 122790
สมุดนิเทศรายบุคคล 2.2563 active learning Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.75 KB 140040
แบบฟอร์มการเขียนงาน IS Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 140303
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 140149
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning (coach) Word Document ขนาดไฟล์ 218.76 KB 140112
เอกสารนิเทศรายบุคคล 1/63 Word Document ขนาดไฟล์ 280.91 KB 140488
บันทึกข้อความส่งเอกสารงานวิชาการกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 140165
กำหนดการและสมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 265.06 KB 140076
แบบฟอร์ามรายงานโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.32 KB 140365
ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 139961
เอกสารการนิเทศ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 280.69 KB 140259
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 140307
เปลี่่ยนแปลงวันนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 140036
สมุดบันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 434.46 KB 140849
ตารางนิเทศภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.23 KB 140200
>ึคู่มือการใช้ logbook 139966
>ตัวอย่างการกรอก logbook 140369
>logbook สำหรับ บันทึก 140116
ID Plan รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 139996
LOGBOOK PLC กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 140177
แบบฟอร์มทะเบียนสื่อ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 140053
แบบบันทึกการจัดครูสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 140058
LOGBOOK PLC รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.49 KB 140350
สมุดบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 460.58 KB 140082
ตารางนิเทศรวม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 140093
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 131.85 KB 140383