คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : นาฏศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817251985
อีเมล์ : kobsamutying@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2541 ค.บ.นาฏศิลป์, วิชาโทคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
พ.ศ. 2547 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ / กศ.ม.การบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2556 Ph.D.Social Sciences Magadh University , India
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 ธันวาคม 2541 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ อาจารย์ 1
9 ตุลาคม 2543 โรงเรียนบ้านอีต้อม สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อาจารย์ 1
16 พฤศจิกายน 2544 โรงเรียนบ้านผักแผว สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อาจารย์ 1
25 พฤศจิกายน 2546 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ครู
29 ธันวาคม 2548 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
13 พฤษภาคม 2553 โรงเรียนบ้านกวางดีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
31 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2546 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2549 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2552 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2552 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์
ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2554 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย
ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2555 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล
ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2555 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คณะกรรมทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2 เกียรติบัตรเป็นผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565
3 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558
4 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562
5 โล่ประกาศเกียรติคุณ “หนึ่งความดีเพื่อแม่” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
6 โล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ. 2563
7 รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564
8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดเลือกนวัตกรรมและงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท ผู้บริหาร
10 รางวัลบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษา พุทธศักราช 2565
11 รางวัลผู้ให้การสนับสนุนโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
12 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
13 รางวัลชนะเลิศกิจกรรม Best Practice ประเภทผู้บริหาร การประกวดคัดเลือกสื่อและนวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2565
14 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
15 เกียรติบัตรเป็นผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565
16 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา