กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 126) 22 พ.ค. 66
ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดเรียน 2/2565 (อ่าน 367) 27 ต.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 335) 27 ต.ค. 65
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 764) 09 มิ.ย. 65
ประกาศสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 794) 15 ก.พ. 65
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 788) 22 พ.ย. 64
แบบคำร้องขอเรียนซ้ำ (อ่าน 749) 26 ต.ค. 64
ปฎิทินวิชาการ ปี 2563 (อ่าน 1175) 07 ธ.ค. 63
แบบฟอร์มการรับสมัครกิจกรรม/ชุมนุม สำหรับนักเรียน study from Home ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1710) 10 ก.ค. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 2009) 25 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 2494) 25 มิ.ย. 63
สำหรับ สมัครเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1153) 27 เม.ย. 63
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว (อ่าน 1274) 23 มี.ค. 63
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 1082) 19 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษ (อ่าน 1121) 18 มี.ค. 63
ประกาศปิด-เปิดโรงเรียน (อ่าน 875) 13 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 800) 11 มี.ค. 63
บันทึกข้อความส่งเอกสารงานวิชาการกลุ่มสาระฯ (อ่าน 7213) 20 ม.ค. 63
บันทึกข้อความรายงานและสรุปผลการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 5413) 08 ต.ค. 62
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุง 2560 (อ่าน 3859) 02 ก.ย. 62
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ในงาน มหกรรมวิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ (อ่าน 979) 28 ส.ค. 62
แบบฟอร์มการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล (อ่าน 1448) 08 ก.ค. 62
กำหนดการและสมุดบันทึกการนิเทศรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1115) 18 มิ.ย. 62
คำสั่งนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 11120) 18 มิ.ย. 62
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 923) 28 พ.ค. 62
กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 825) 09 พ.ค. 62
ประกาศปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2894) 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1377) 29 มี.ค. 62
ระกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 946) 29 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 911) 27 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 894) 27 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1364) 07 ก.พ. 62
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ตามโครง (อ่าน 906) 08 ส.ค. 61
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3599) 24 พ.ค. 61
คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบั (อ่าน 1126) 06 ก.พ. 61
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเร (อ่าน 2949) 06 ก.พ. 61
เปลี่ยนแปลงปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งทื่ ๑) (อ่าน 1196) 06 ก.พ. 61
สรุปผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67ณ โรเงรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ระหว่าง (อ่าน 195) 08 ม.ค. 61
ผลการเเข่งขันศิลปะหัตถกรรม ที่ จังหวัด ขอนแก่นวันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 101) 08 ม.ค. 61
แบบฟอร์มรายงานการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2230) 08 ก.ย. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1524) 26 มิ.ย. 60