โครงการโรงเรียนสุจริตที่ทางกิจการนักเรียนสามารถนำเอกสาร/ผลการดำเนินงาน
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่