ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ของนางสาวนิรมล แสงสุข และนางสาวศศิวิมล มุสิกสาร
วันพุธ ที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการ ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ของนางสาวนิรมล แสงสุข และนางสาวศศิวิมล มุสิกสาร
ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตเขมราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วันอังคาร ที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ประธานสหวิทยาเขตเขมราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตเขมราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ และนักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ กำกับ ดูแล การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ และนักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.
เข้าร่วมกิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ตามโครงการ สบช.สัญจร ครั้งที่ ๒
วันศุกร์ ที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ตามโครงการ สบช.สัญจร ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผูู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมชั้นเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผูู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมชั้นเรียน/ดูแล กำกับ การปฏิบัติหน้าที่ของนักการ/ดูความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณโรงเรียน/คุณครูและนักเรียนฝึกซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายบริหาร ตรวจโรงอาหาร/ บ้านพักครู/ เยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน
วันพุธ ที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายบริหาร ตรวจโรงอาหาร/ บ้านพักครู/ เยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน รับฟังนโยบายการเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันอังคาร ที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน รับฟังนโยบายการเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom /ต้อนรับ นางสาวอรริสา อยู่สิน เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเยี่ยมชมชั้นเรียน
ต้อนรับ นายธนากร สมตัว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ ร.ต.หญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร พร้อมคณครู นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ต้อนรับนายธนากร  สมตัว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ. สพม. อบอจ มอบนโยบาย การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่าน ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ. สพม. อบอจ และคณะศึกษานิเทศก์ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบนโยบาย การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักกีฬาโรเลอร์สกี ร่วมให้การต้อนรับ
ประขุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7 E) รายวิชา เคมี 4 (ว30224) เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อบอจ
บทคัดย่อ
หัวข้อรายงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7 E) รายวิชา เคมี 4
(ว30224) เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้รายงาน นางจารุณี แก้วศรีทอง
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สำหรับรายวิชา ชีววิทยา 6 (ว30246) เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อบอจ
บทคัดย่อ
หัวข้อรายงาน การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สำหรับรายวิชา
ชีววิทยา 6 (ว30246) เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้รายงาน นางทิพวรรณ สมตัว
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบวิธีการสอนแบบ Tipaporn Model โดยใช้สื่อประสมชุดสนุกกับการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการพูดภาษาอังกฤษ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบวิธีการสอนแบบ Tipaporn Model โดยใช้สื่อประสมชุดสนุกกับการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการพูดภาษาอังกฤษ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดย นางทิพาพร  ทองแสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เผยแพร่สื่อประสมชุดสนุกับการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทรเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านับใจความและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เผยแพร่สื่อประสมชุดสนุกับการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทรเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านับใจความและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดย นางทิพาพร ทองแสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
รายงานการพัฒนาการใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
รายงานการพัฒนาการใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร นางทิพาพร ทองแสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความสาเร็จ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการพัฒนาการใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
รายงานการพัฒนาการใช้ชุดฝึกการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโพธิ์ไทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดย นางทิพาพร ทองแสน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัว ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รายละเอียดตามลิ้ง)
นักเรียนที่จะสมัครเพิ่มเติม หรือ นักเรียนรายชื่อตกหล่นให้มาสมัครและทำการมอบตัว
ม.1 วันที่ 2 เม.ย. 2565 (09.00 น.-12.00 น.) โต๊ะ 8
ม.4 วันที่ 3 เม.ย. 2565 (09.00 น.-12.00 น.) โต๊ะ 7

ประกาศ
https://drive.google.com/file/d/1RHP1Vuo5k_QffszqsqkSSuM-aCB-C5kQ/view?usp=sharing
 
รายชื่อนักเรียนมอบตัวชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/11jg2hb-2O1IY5J_Jpu8LoLDsR_ntdo1u/view?usp=sharing

รายชื่อนักเรียนมอบตัวชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1SztJwZXAs0n5aCcPov_zT4m512zkszVK/view?usp=sharing
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    ระบบสมัครเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

https://forms.gle/64tNeK7AKEdjJkji9

 ระบบสมัครเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

https://forms.gle/EeWKS8JPJ2cn26dK8
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ SP-STEM สู่นวัตวิถีปากบ้อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564